PIEJA

Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Η pieja διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών και μέσα στο υπάρχον νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους παρακάτω όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Δεν ευθυνόμαστε για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι χρήστες / πελάτες κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των δικών τους δικτυακών τόπων.

Η pieja διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Η pieja διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.
Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα pieja.com χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.
Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε έργο είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο).
Στην περίπτωση τιμολογίου χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, ΑΦΜ, και διεύθυνση της έδρας της.

Χρήση των πληροφοριών :

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας έχουν σκοπό να μετρήσουν την επισκεψιμότητα της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των επσκεπτών/πελατών για τα διατιθέμενα προϊόντα και να διευκολύνουν το σύνολο των συναλλαγών με τη pieja.

Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας.
Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες, όπως τα στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, τα στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με μια προσφορά που έχετε ζητήσει.

Σε καμία περίπτωση η pieja δεν δύναται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συναίνεση σας, πλην των περιπτώσεων της παρ.3 του άρθρου 13 και του άρθρου 15 της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.04.2016 (λ.χ. προστασία δημόσιας / εθνικής ασφάλειας, πρόληψη / ανίχνευση / διερεύνηση ποινικών αδικημάτων κα.)

Ασφάλεια Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η pieja και ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζουν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφαλείας όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ενδεικτικά εφαρμόζουν κάθε προληπτικό μέτρο με σκοπό:

  • απαγορεύουν την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε εξοπλισμό επεξεργασίας που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία
  • αποφεύγουν τη μη επιτρεπόμενη ανάγνωση / αντιγραφή / τροποποίηση / αφαίρεση υποθεμάτων δεδομένων
  • αποφεύγουν τη μη επιτρεπόμενη εισαγωγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • αποφεύγουν τη χρήση συστημάτων αυτοματοποιημένης επεξεργασίας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που χρησιμοποιούν εξοπλισμό επικοινωνίας δεδομένων
  • εξασφαλίζουν ότι τα εξουσιοδοτημένα προς επεξεργασία πρόσωπα έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που καλύπτει η εξουσιοδότηση πρόσβασής τους κ.α.

Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί στην αρμόδια εποπτική αρχή (και στο υποκείμενο των δεδομένων υπό της προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Κανονισμού) την επελθούσα παραβίαση.

Προθεσμίες αποθήκευσης και επανεξέτασης των Δεδομένων:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παραμένουν αποθηκευμένα και χρησιμοποιούνται υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας Δήλωσης και αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε πάντοτε δικαίωμα:

α) να υποβάλετε αίτημα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της pieja για πρόσβαση στα δεδομένα σας, διόρθωση ή διαγραφή τους.

β) να υποβάλλετε σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας καταγγελία στην εκάστοτε αρμόδια εποπτική αρχή.

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

e-mail : info ΑΤ pieja.com

Πρόσβαση στις Πληροφορίες Προσωπικών Δεδομένων:

Η εκ μέρους σας εκούσια προσκόμιση / καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων, δηλώνει ότι συναινείτε στη χρήση των ως άνω δεδομένων σας από τους υπαλλήλους της pieja για τους λόγους που αναφέρθηκαν.

Σε καμία άλλη περίπτωση η pieja δεν δύναται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συναίνεση σας, πλην των περιπτώσεων της παρ.3 του άρθρου 13 και του άρθρου 15 της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.04.2016 (λ.χ. προστασία δημόσιας / εθνικής ασφάλειας, πρόληψη / ανίχνευση / διερεύνηση ποινικών αδικημάτων κα.)

Αίτηση Διόρθωσης / Συμπλήρωσης και Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων:

H pieja σας επιτρέπει να διορθώνετε / τροποποιείτε / συμπληρώνετε προσωπικά σας δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή, ή και να διαγράφετε όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που εκουσίως έχετε καταχωρήσει κατά την πλοήγησή σας στη pieja.com.

Σε περίπτωση που επιλέξετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, η pieja.com θα ενεργήσει χωρίς άσκοπη καθυστέρηση για τη διαγραφή, εάν η επεξεργασία παραβιάζει της διατάξεις των άρθρων 4,8 ή 10 του Κανονισμού ή αν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να τηρηθεί εκ του νόμου υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Για την προστασία και την ασφάλεια του χρήστη η pieja.com θα προσπαθήσει σε κάθε περίπτωση να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση / συμπλήρωση / τροποποίηση / διαγραφή είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη / υποκείμενο προσωπικών δικαιωμάτων.

* Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με τη pieja μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info ΑΤ pieja.com.

Ασφάλεια δεδομένων

Η pieja αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη είναι ασφαλείς και απόρρητες.
Ο δικτυακός τόπος της pieja λειτουργεί με 128 bit encryption SSL (Secure Socket Layer). Με την χρήση του πρωτοκόλλου SSL διασφαλίζεται ότι όλες οι πληροφορίες που μεταφέρονται μεταξύ client (web browser του χρήστη) και server είναι κρυπτογραφημένες και δε μπορούν να υποκλαπούν.
Συνεχώς η pieja επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, όπως επίσης ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται ανά διάστημα συμφώνως με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των χρηστών.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου που εφαρμόζει η pieja

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.
Δεν χρησιμοποιούνται για να αποκαλύψουν την ταυτότητα του χρήστη ή άλλα προσωπικά στοιχεία ενώ δεν μπορούν να δημιουργήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα στον υπολογιστή του χρήστη.
Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού τόπου pieja.com, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.
Ουσιαστικά, τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν διάφορες ανώνυμες πληροφορίες όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο.
Στις ιστοσελίδες της pieja.com, χρησιμοποιούνται cookies για ευκολότερη πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπο.
Τα cookies χρησιμοποιούνται για σύνταξη ανώνυμων στατιστικών αλλά και να γνωρίζουμε πώς ανακαλύψατε τις ιστοσελίδες μας.
Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies.
Αν δεν επιθυμείτε την χρήση των cookies τότε θα πρέπει να μη χρησιμοποιείτε τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και θα πρέπει να διαγράψετε τα cookies μετά από κάθε επίσκεψη.

Διαγραφή cookies

Google Chrome

Στη γραμμή διεύθυνσης γράφετε «chrome://settings/» χωρίς τα εισαγωγικά και πατάτε Enter. Στο τέλος της σελίδας που ανοίγει, επιλέγετε «Show Advanced settings» και στη συνέχεια το κουμπί Clear browsing data.
Mozilla Firefox

Στον Firefox πάνω δεξιά στον browser θα βρείτε ένα πλήκτρο με τρεις οριζόντιες γραμμές. Το επιλέγετε και στη συνέχεια επιλέγετε την επιλογή Options. Στη συνέχεια επιλέγετε Privacy και για να διαγράψετε τα cookies, επιλέγετε «Show Cookies…» και στο αναδυόμενο παράθυρο θα μπορείτε να διαγράψετε όλα ή τα cookies που επιθυμείτε.
Internet Explorer

Eπιλέξτε το γρανάζι πάνω δεξιά της οθόνης, και έπειτα επιλέγετε Internet Options.
Επιλέγετε την καρτέλα General > Browsing History και στη συνέχεια πατάτε το πλήκτρο Delete.

Επικοινωνία

Μπορείτε να καλείτε τη γραμματεία μας 09:00 – 17:00 καθημερινά
Τηλ1: 2104926046

Τηλ2: 2104916888

Fax: 2104926727

www.pieja.com

info@pieja.com

Εγγραφή στο newsletter


Εγγραφείτε & μάθετε πρώτοι τα νέα μας προϊόντα – προσφορές.